ಕಸ್ತೂರಿ ಪತ್ರಿ‌ಕೆಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಚಿಕೆಗಳು


"ಕಸ್ತೂರಿ ಪತ್ರಿ‌ಕೆಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಚಿಕೆಗಳ ಸುಲಭ ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಚಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ‍!. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತರು, ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು, ನಮ್ಮ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವವರು, ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬಹುದು. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ [email protected]"

See also :

Sanchaya